examinering

Meenemen naar een schoolexamen
•    schrijfmateriaal
•    tekenpotlood (en puntenslijper en vlakgum)
•    liniaal en/of geodriehoek
•    passer
•    rekenmachine (geen mobieltje!)

Mobiele telefoons, jassen, petten, mutsen en tassen mag je niet meenemen naar de examenruimte.

Begin van een schoolexamen
Op het moment dat de docent om stilte vraagt, moet je ook daadwerkelijk stil zijn.

Tijdens een schoolexamen
•    Op de tafel mag je geen etui of hoes van een rekenmachine neerleggen.
•    Het werk maak je op papier dat verstrekt wordt door de school.
•    Bij een hoge uitzondering mag je naar het toilet.
•    Word je tijdens het schoolexamen ziek, dan zeg je dit tegen de docent. De docent kijkt of je het werk kunt hervatten. Kun je verder dan mag je de gemiste tijd aan het eind inhalen. Kun je niet verder, dan beslist de directeur of het gemaakte werk ongeldig is.
•    Spieken is fraude. En fraude kan je duur komen te staan. In het hoofdstuk “Onregelmatigheden” van het Examenreglement vind je de maatregelen die er genomen kunnen worden.

Einde van een schoolexamen
•    Je mag niets mee naar buiten nemen na het examen. Je levert al het examenwerk in bij de docent (opgaven, bijlagen en uitwerkingen). Controleer of je alles hebt gemaakt voordat je het inlevert.
•    Kladpapier gooi je weg in de prullenbak in de examenruimte.

Ben je te laat?
•    Als het schoolexamen begint met een luistertoets is het niet meer mogelijk het lokaal binnen te gaan.
•    Bij alle andere toetsen mag je tot 30 minuten na begintijd nog starten met je examen.
Let op: je krijgt geen extra tijd om je toets af te maken.
•    Ben je later dan 30 minuten? Meld je dan bij de examencommissie. Wanneer er sprake is van overmacht beslist de directeur.

Wat gebeurt er als je afspraken niet nakomt?
Bij het niet nakomen van gemaakte afspraken kan de examencommissie (zie ook artikel 12 van het Examenreglement) de volgende maatregelen nemen:
•    toekennen van het cijfer 1.0 voor het PTA onderdeel
•    ontzeggen van deelname aan het examen
•    ongeldig verklaren van een of meer toetsen
•    hernieuwd examen

Examenreglement? Wat staat daar eigenlijk in?
Als je wilt weten wat je rechten en plichten zijn, kijk dan in het Examenreglement.
De school stelt elk jaar een Examenreglement vast. Hierin staan:
•    richtlijnen voor het verloop van het schoolexamen, het centraal examen en de
herkansing van het schoolexamen
•    mogelijke maatregelen die de school neemt bij onregelmatigheden tijdens het examen
•    het adres en de samenstelling van de commissie van beroep
•    de gang van zaken tijdens het eindexamen
Je kunt het Helicon Examenreglement vmbo hier downloaden.

Examencommissie, wie zijn dat?
De examencommissie van je school bestaat minimaal uit de vestigingsdirecteur als voorzitter en de secretaris eindexamen. Zij letten erop dat alles bij het hele examen verloopt zoals dat in het Examenreglement staat beschreven. Zij regelen ook de organisatie van schoolexamens en centraal examens.

Met welke vragen kun je bij de examencommissie terecht?
Dit kan zijn als je:
•    informatie wilt hebben over het examen
•    vrijstelling(en) wilt aanvragen
•    een verzoek om herkansing of herexamen wilt indienen
•    inzage of informatie wilt over het afgelegde examen
•    een verzoek wilt indienen om af te wijken van de wijze van examinering